Saturday, November 06, 2010

trabajo

Kalabaw man ay napapagod din.
Tao pa kayang di naman ipinanganak para
mag-araro maghapon ng bukurin?

-----
para sa aking wife, at sa akin,
at sa mga naghahangad ng serbisyo.